E-Plas Ticari Sigortalar

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU HALİNDE KİŞİSEL VERİLERE VE VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1- VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla E PLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından, www.eplassigorta.com adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Aydınlatma metni verinizin asıl sahibi olan size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz. Kişisel verilerin kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu Bilgileri;

Unvan: E PLAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres: Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana

Ticaret Sicil No: 84084

Çağrı Merkezi: 0322 428 06 66 / 0850 420 07 07

İnternet Adresi: www.eplassigorta.com

E-posta Adresi: info@eplassigorta.com.tr

 

2-KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR VE HANGİ AMAÇLA İŞLENİR?

Şirketimizden alacağınız veya almak istediğiniz ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve hukuka uygun bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Adı, soyadı,
İletişim Verileri: Adres, elektronik posta, telefon numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler

Çalışma Verisi: Mesleği, çalıştığı şirket adres ve iletişim bilgileri, eğitim durumu, Meslek belgesi(segem belgesi),

İnternet Verileri: Çerez kayıtları, işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri)

Diğer Veriler: Başvurunuzu ve talebinizi oluştururken metin kısmında tarafımıza kendi iradenizle ve tercihinizle ilettiğiniz kişisel verileri kapsamaktadır

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Kişisel verileriniz; başvuru neticesinde tarafınızla iletişim kurmak, başvuru niteliğinize dönüş yapmak, başvurunuz ile ilgili değerlendirme yapmak, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişim araçlarıyla iletişime geçilmesi, şirketimiz faaliyetleri kapsamında hukuken yapılması gerekli görülen raporlama ve incelemelerin yapılabilmesi, hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, raporlama ve gerekli analizlerin yapılabilmesi, internet sitemizin kullanışlı olmasının ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, sistem güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanarak değerlendirilmesi, internet sitesinin daha etkili, kolay ve hızlı kullanımının sağlanması, internet sitesinin hedef kitlesinin ve kullanım alışkanlıklarının belirlenebilmesi ve internet sitesi hizmet ve faaliyetlerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIR?

Eplas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz. Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Toplanan kişisel verileriniz; Yasal zorunluluklar ve yükümlülükler kapsamında resmi kurum ve kuruluşlar ile sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve ifası amacıyla şirketimiz anlaşmaları dâhilinde üçüncü kişi/kuruluşlarla, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kanuni temsilciler, bankalar/finansman şirketleri, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, yetkili vekillere, yetkili sigorta şirketlerine, raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizi ticari hayatın gereklilikleri kapsamında, sizlere en uygun hizmeti sunabilmek için gerektiği durumlarda; Ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları için destek hizmet alınması, Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, Mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sebepleri ile kanuna uygun olarak, yurt dışına aktarılabileceğini tarafınıza bildiririz.

 

4-KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ YÖNTEMLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLENİR?

YÖNTEM

Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, başvuru işlemlerinden, ürün/teklif/başvuru işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla, başvuru formlarından, çevrimiçi veya çevrimdışı yollarla tarafımıza iletiliğiniz, verdiğiniz bilgiler aracılığı ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde şirketimize başvuru ve talebinize bağlı olarak yukarıda sayılan faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu aydınlatma metni neticesinde vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır.

Bu hususlara ek olarak internet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

HUKUKİ SEBEP

Kişisel verilerinizi işlemin niteliğine göre Kanunda öngörülen çeşitli hukuki sebepler çerçevesinde kullanıyoruz. Bir önceki kısımda belirtilen işleme amaçları ile bağlantılı olarak kişisel verileriniz; bir sözleşmesinin kurulmasıyla ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin açık rızasının olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Üçüncü Kişilere Ait Siteler-Digital Platformlarda; Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir. Reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri  ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimizin sorumlu olmadığını tarafınıza bildiririz.

 

5-VERİLERİNİZİN GÜNCEL VE DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ NELERDİR? 

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin şirketimizle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

6- KİŞİSEL VERİLERİM KORUNUYOR MU?

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Tarafımızca; verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz ile paylaşılan kişisel veriler, şirketimiz gözetimi ve kontrolü altındadır. Kişisel verilerinize ilişkin yükümlülüğümüzün bilinci ile veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. 

 

7-KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN “İLGİLİ KİŞİ” OLARAK KANUN NEZDİNDEKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

8- HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ İLETMEK İÇİN VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kişisel verilerinizin yasal gerekliliklere uygun şekilde korunması ve gizliliğin sağlanması için idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Kişisel verileriniz titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kanunda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya https://www.eplassigorta.com/  web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimize iletebileceklerdir. İlgili kişi kanunda belirtilen diğer yöntemler dahilinde; aşağıda yazılı adresimize kimlik tevsiki şartı ile şahsen, noter kanalıyla, eplassigorta@hs.01.kep.tr adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan şirketimize bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile 0322 428 08 66 / 0850 420 07 07 numaradan iletişime geçebilirsiniz.

 

E Plas Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.      

Adres: Reşatbey Mh, Fuzuli Cd. No:61/A, 01120 Seyhan/Adana

Teklif Bilgi Formu

Ticari Portföy
DijiFlex Başvuru